FFD's vejledende skrivelser

Persondataloven, indholdsplaner, børneattest, persondataforordning, sejlads, ansvar, tilsynssager og sikkerhed ved særlige aktiviteter er nogle af de love, du finder vejledning til herunder.

Persondataforordningen gældende fra 2018

Den 25. maj 2018 trådte EU's persondataforordning i kraft. Det betyder, at kravene for behandling af persondata på nogle punkter er blevet ændret. Forordningen styrker borgernes rettigheder ift. egne data, stiller større dokumentationskrav til skoler, øger nødvendigheden af at have databehandleraftale og øger markant størrelsen af de bøder, der kan gives m.m. 

De frie skoleforeninger er gået sammen om at udarbejde en vejledning til skolerne om behandling af persondata inden for forordningens rammer. Vejledningen vil løbende blive opdateret og udbygget, efterhånden som vejledninger og fortolkningsbidrag fra ministerierne udkommer.

Vejledning om persondataforordning (PDF)

Matrix til datastrømsanalyse og fortegnelse (Excel)

Forståelse af datastrømsanalyse (PP)

Notat om opbevaring af persondata m.m (Word)

Datatilsynets FAQ (PDF)

Persondatamappen (Word)

Personalehåndbog

FFD har udarbejdet en skabelon til personalehåndbog, hvor der kan indhentes inspiration til områder, hvor en personalehåndbog kan være nyttig for både ansatte og ledelse. Under hver overskrift er der en kort tekst der beskriver, hvad indholdet kunne være.

Skabelon til personalehåndbog(word)

Ny ferielov 2019

I forbindelse med den gældende ferielov, der trådte i kraft 1. september 2020 har FFD udarbejdet infomateriale til højskoler, som beskriver gammel ferielov, ny ferielov, overgangsperioden og en Q&A. Desuden er der eksempler på, hvordan en højskole kan gribe eventuelle udfordringer an.

Infomateriale om ny ferielov(PDF)

Barsel

Pædagogisk personale er omfattet af aftalen mellem finansministeriet og centralorganisationerne vedrørende barsel, adoption og omsorgsdage efter ansættelsesbekendtgørelsens § 21. Teknisk administrativt personale kan være omfattet, hvis der er en aftale omkring dette - Typisk gennem en kontrakt. FFD har udarbejdet et ugeskema, der overskueliggør rettighederne til de ansatte. Denne udspringer af Moderniseringsstyrelsens vejledning på barselsområdet.

Ugeskema ved barsel

Barselsvejledningen 2012

Indholdsplaner

Klik herunder og få inspiration til arbejdet med indholdsplaner. FFD har udarbejdet en skabelon, der kan anvendes, når indholdsplanerne skal udfyldes. På nedenstående side er der tillige link til underside omhandlende UBAK, ministeriets bestemmelser og mere.

FFDs side om indholdsplaner 

Vejledning om sejlads

Vejledningen omhandler de nye retningslinjer for sejlads, som Søfartsstyrelsen i 2012 har lavet i samarbejde med bl.a. flere foreninger.

Se vejledningen om sejlads.

Ansvar og sikkerhed ved særlige aktiviteter

Notatet er udarbejdet for at give et overblik over ansvarsforhold ved særlige aktiviteter på højskoler og med henblik på, at den enkelte skole kan udarbejde retningslinjer for de aktiviteter, hvor der kan formodes at være særlige risikomomenter.

Se notatet om ansvarsforhold ved særlige aktiviteter på højskoler.

Krav om børneattest

Der er krav om, i lov om børneattest, at der indhentes børneattester forud for ansættelse under følgende omstændigheder:

 • Ansatte med fast tilknytning, der som led
  i udførelsen af deres opgaver (herunder undervisning), skal
  have direkte kontakt med børn under 15 år.

 • Fast tilknytning (KUM): "… i mere end 3 måneder og inden
  for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en
  sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed
  har fungeret som træner, instruktør, holdleder, lærer osv."

 • Børneattesten indhentes hos Det Centrale Kriminalregister

Download børneattest for 2017(PDF)

Beredskabsplaner for højskoler.

Hent inspiration til at skrive beredskabsplan for skolen.

FFD har udarbejdet materiale om beredskabsplaner. Materialet skal ikke ses som en samlet beredskabsplan, som den enkelte skole kan anvende. Derimod en generel beskrivelse og en række eksempler fra eksisterende skolers beredskabsplaner til inspiration og til evt. genbrug af enkeltdele.

Hver enkelt skole bør udarbejde en egen beredskabsplan, bestående af en generel vejledning og instrukser i forhold til ulykker og alvorlige hændelser inden for skolens forskellige områder.

Download dokument med vejledning til beredskabsplan (word).

Erfaringer efter tilsynssager

Gennem tilsynssager fra den seneste tid har FFD indsamlet nogle erfaringer der kan have særlig interesse for højskoler.

Hent Erfaringer efter tilsynssager (pdf)