Love og bekendtgørelser

FFD's regelsamling indeholder både primære og sekundære love. Det vil sig, at der ud over de love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, der er udformet med direkte sigte på højskolen, også er medtaget andet lovgivning, der har relevans for højskolen.

Afsnit 01: Love og bekendtgørelser

Højskoleloven

Lov om Folkehøjskoler: Lov nr. 1605 af 26/12/2013

Det er skoleformens hovedlov og indeholder lovbestemmelser om formål, værdigrundlag og virksomhed, godkendelse og tilsyn, statstilskud, regnskab og revision, statslig elevstøtte mv. Vær også opmærksom på, at der med vedtagelsen af lov nr. 271 af 27/03/12 er foretaget ændringer vedr. skolernes vedtægter.

Tilskud

Alle bekendtgørelse og cirkulærer, som knytter sig til Højskoleloven - herunder tilskudsbekendtgørelsen - kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside
i oversigten over love og bekendtgørelser for højskoleområdet i tillæg til højskoleloven.
Bestemmelser om godkendelse af skoler, betingelser for statstilskud, driftstilskud, bygningstilskud, øvrige tilskud, regnskab og revision, specialundervisning. Desuden fastlægges hvilke kompetencegivende uddannelser, der kan indgå som del af et højskoleophold, og på hvilke vilkår. Som bilag medfølger Standardvedtægter, Tilskud til indvandrere og deres efterkommere, og Model for beregning af bygningstilskud.

Her findes også:

Bekendtgørelse nr. 631 af 02/07/2003 om tilskud m.m. til efteruddannelse og forsøgs- og udviklingsarbejde
Her beskrives vilkårene for tilskud til efteruddannelse, orlov med fri vikar og forsøgs- og udviklingsarbejde. 
Administrationen af disse ordninger er overdraget til FFD. Se andet sted på FFD's hjemmeside.

Retningslinier for stipendieordning for udenlandske elever
Stipendieordningen afløser den tidligere Cirius-ordning
Se andet sted på  FFD's hjemmeside for yderligere oplysninger.

01.20 Bekendtgørelse nr 1066 af 13/10/2019 om tilskud m.v. til folkehøjskoler (Tilskudsbekendtgørelsen)
Kulturministeren udspecificerer betingelserne for en højskole kan modtage tilskud til højskolevirksomhed. 

1.21 Bekendtgørelse nr 1067 af 13/10/2019  om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Slots- og Kulturstyrelsen på højskoleområdet (Delegationsbekendtgørelsen)

01.24 Kulturministeriets takstkatalog

Her findes også de fastlagte mindsteugepriser.

01.26 Slots-og Kulturstyrelsens skemaer og vejledninger 

 

Løn og ansættelse

Bekendtgørelse om løn- og ansættelsesforhold for forstandere og lærere mv findes også i oversigten over love og bekendtgørelser for højskoleområdet

Se i øvrigt http://www.ffd.dk/administrativt/loen-og-ansaettelsesforhold.

Elevstøtte

01.50 Lov om Folkehøjskoler: Lov nr. 1605 af 26/12/2013
I kapitel 7 § 26 fastsættelse af nærmere regler for det statslige tilskud til ungdomshøjskolernes årselever optjent af elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, og i øvrigt opfylder bekendtgørelsens krav.

Regnskab og Revision

01.60 Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler
Beskriver de generelle krav om revision og tilskudskontrol, og at udførelsen skal ske af en statsautoriseret eller registreret revisor mm. Revisionens omfang og kravene til revisionsprotokol. Kontrol af skolens tilskudsgrundlag, årselevtal, aldersbetingelser, kurserne og undervisnings-planernes opfyldelse af loven, aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, elevbetalingen, likvide midler, løn og ansættelsesvilkår og -kontrakter, andre indtægter mv.

01.60.1 Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler

Fastsætter regler for regnskabsaflæggelse samt bestemmelser om anlægskartotek, afskrivning, resultatdisponering mv. 

Andre love

01.70.1 Lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14/11/2012 om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. (Selskabsskatteloven)
Skattepligt i følge §1 punkt 6 påhviler blandt andre her i landet hjemmehørende selvejende institutioner, jf. dog §3 punkt 5 hvoraf fremgår at undtaget fra skattepligten er blandt andre skoler, under forudsætning af at indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål. 

01.70.2 Lov nr. 1047 af 28/10/2004 om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Sygedagpengeloven)
Sygedagpengeloven giver alle lønmodtagere ret til sygedagpenge som erstatning for den arbejdsfortjeneste, som mistes på grund af sygdom, tilskadekomst, graviditet og barsel. Loven omfatter alle lønmodtagere, også dem som i forvejen er sikret hel eller delvis løn under sygdom i henhold til f.eks. funktionærloven.

01.70.3 Lov nr. 1678 af 19/12/2013 om ligestilling af mænd og kvinder (Ligebehandlingsloven)
Der må ikke finde forskelsbehandling sted på grund af køn. Det gælder både direkte og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til ægteskabelig eller familiemæssig stilling.
Arbejdsgiveren skal behandle mænd og kvinder lige for så vidt angår ansættelsesvilkår.

01.71 Lov nr. 879 af 08/08/2011 om centre for undervisningsmidler mv
Loven bestemmer at centrene, i amtskommunerne mv. skal omfatte en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til undervisningsinstitutionerne samt sørge for information og yde rådgivning og bistand. Kan frit benyttes af højskolerne.

01.72 Lov nr. 332 af 14/05/1997 om dansk retsskrivning
I §2 bestemmes det, at ikke-offentlige uddannelsesinstitutioner, som modtager dækning af mere end halvdelen af driftsudgifterne i form af tilskud, skal følge dansk retsskrivning, som den fremgår af dansk retsskrivningsordbog. Der er dog ingen sanktionsmuligheder!

01.73 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014 om forvaltningsloven
Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning, og anvendes i øvrigt som regelsætter i forbindelse med inhabilitet (§§3-6). Loven indeholder i øvrigt regler om aktindsigt, partshøring, retten til at afgive udtalelse, klagevejledning samt det offentliges tavshedspligt.

01.74 Lovbekendtgørelse nr. 1073 af 15/09/2010 om Danmarks Evalueringsinstitut
Instituttet gennemfører af egen drift systematiske evalueringer af uddannelser og undervisning ved offentlige og private institutioner, herunder (bilag 1, punkt 25) folkehøjskoler.

01.76 LBK nr 380 af 19/04/2011 - Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) 
Formålet med forberedende voksenundervisning er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

Afsnit 02: Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesbekendtgørelsen

02.10.11 Bek nr 166 af 02/03/2009 om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler
Her fastsættes de overordnede forhold vedr. forstandere og læreres ansættelsesforhold.

02.10.12 Cirk nr 9097 af 05/03/2009 om løn mv. til forstandere og lærere ved folkehøjskoler
Cirkulæret omhandler: Indplaceringsregler med tilhørende tillæg, definition af akademiske / ikke-akademiske uddannelser. Medregning af tidligere beskæftigelse (og lovligt fravær) i lønancienniteten. Antal pligtige lektioner mv.

Kontrakter

02.11.1 FFD's forslag til kontrakter for højskolelærere i overensstemmelse med bekendtgørelsen om ansættelsesvilkår.

Lønindplacering

Se 02.10.2 UVM cir nr. 9097 af 05/03/2009 om løn mv. til forstandere og lærere ved folkehøjskoler
Der henvises til bestemmelsen i løncirkulæret, hvor det fastsættes at skolen skal foretage lønindplaceringen efter de fastsatte regler. 

Stedtillæg

02.12.1 Finansministeriets oversigt over de enkelte kommuners klassificering m. hensyn til stedtillæg. Det meget store flertal af kommuner henføres til sats II. Se bilag 3, side 54.

Lønninger

02.13 FFD's løntabel
Tabellen er en gengivelse af Finansministeriets løntabeller

02.13.1 Kostskoletillæg på folkehøjskoler

02.10.2 UVM cir nr. 9097 af 05/03/2009 om løn mv. til forstandere og lærere ved folkehøjskoler Cirkulæret fastsætter kostskoletillægget til forstandere og lærere i løntrinforløb. Den aktuelle sats fremgår af FFD's løntabel

02.13.2 FM cir. nr. 9113 af 20/03/2012 om nyt grundbeløbsniveau
Om nyt grundbeløb pr. 31. marts 2012 og justering af løn pr. 1. april 2012.

02.13.3 FM cir nr. 9532 af 30/10/2012 om justering af tjenestemandslønninger fra 1. april 2011
Giver bl.a. reguleringsprocenterne for de statslige lønninger fra 1997 og frem.

Gratiale

02.14.1 Moderniseringsstyrelsen om regulering af satser for jubilæumsgratiale
Indeholder de regulerede satser pr. 1. april 2009 for udbetaling af jubilæumsgratiale.

Øvrige løn- og ansættelsesforhold for lærere

FRIVVILLIG FRATRÆDEN - SENIORORDNINGER
Af højskolelovens § 27 fremgår at af bevillingen til driftstilskud kan særligt tilskud til skolerne som kompensation for forstanderes, viceforstanderes og læreres fravær. Det særlige tilskud kan endvidere anvendes til udgifter til seniorordninger, herunder frivillig fratræden. Der ydes op til 75 % af skolens merudgift hertil.

02.30.1 Bemyndigelsesbrev fra UVM af 11/05/2009 angående Senior- og fratrædelsesordning
Med brevet gives højskolerne bemyndigelse til at anvende cirkulæret om senior- og fratrædelsesordninger.

02.30.2 Perst. Cirk. nr. 9394 af 29/08/2011 om Senior- og Fratrædelsesordninger 
Cirkulæret/aftalen beskriver forholdene vedrørende etablering af en seniorordning, gradvis tilbagetrækning i form af aftrapning i tid (deltid) eller aftrapning i job/charge (retræte) mv.
(Højskolerne er dog ikke omfattet af den del, der omfatter bonusordning for lærere, der fylder 62).

SOCIALT KAPITEL

02.32.2 Moderniseringsstyrelsens vejl. af juni 2004 om socialt kapitel i staten
En beskrivelse af lokale aftaler om job på særlige vilkår, samt visse social- og arbejdsmarkeds-politiske ordninger. 

02.32.3 Lov nr. 415 af 24/04/2013 om en Aktiv Beskæftigelsesindsats
Loven har til formål at bidrage til at sikre et velfungerende arbejdsmarked via arbejdsmarkeds-politiske tiltag på såvel arbejds- som uddannelsesmarkedet. Omhandler således også aktivering. 

02.32.31 Lov nr 565 af 09/06/2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven (Ændring af fleksjob-ordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse)

02.32.4 Bek nr 222 af 04/03/2013 om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
Kommunen eller anden aktør skal ved tilmelding af en person, der er aktiveret efter loven, udfylde og attestere en tilmeldingsblanket, der fremsendes til skolen, inden uddannelsen påbegyndes. 

02.32.5 Skat's beskrivelse vedr. fri telefon, computer og internet (multimedier)
Beskriver de muligheder, der er for at etablere hjemmearbejdsplads m.v. for ansatte på højskolerne.

ANDRE ANSATTE GENERELT


02.40.1 Bek nr. 240 af 17/03/2010 af lov om arbejds­gi­verens pligt til at un­der­ret­te lønmodtageren om vilkårene for an­sæt­tel­sesfor­holdet
Loven opregner en række punkter, som skal være beskrevet i de ansættel­ses­breve, der udfærdiges ved ansættelser, som omfatter mindst 8 timer pr. uge i gennemsnit, og som varer mere end 1 måned.

02.40.4 Bek nr. 81 af 03/02/2009 om retsforholdet mellem ar­bejds­givere og funktionærer (Funktionærloven)

Loven gælder for alle ansatte med administrative funktioner.

02.42 FFD's anbefalede ansættelsesgrundlag for højskolernes fastansatte, ledende
praktiske medarbejdere. Ansættelseskontrakt med tilhørende vejledning 
Ansættelseskontrakten er samtidig udtryk for FFDs opfattelse af hvordan fælles ansættelsesvilkår på højskoleområdet bør være. Udgangspunktet har været funktionærloven, forbedret på nogle områder svarende til ansættelsesbekendtgørelsen for lærere og forstandere.

Sekretærer

02.43 FFD's anbefalede ansættelsesgrundlag for højskolernes fastansatte, ledende praktiske medarbejdere. Ansættelseskontrakt med tilhørende vejledning.

02.43.1 FM cir. nr. 9568 af 10/11/2011 om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer
Fællesoverenskomsten indeholder en række fælles bestemmelser for ansatte i staten. Den omfatter ikke højskolerne, men den kan bruges som idégiver ved udarbejdelse af lokale vilkår.

02.43.2 FM cir. nr. 9536 af 26/10/2011 om Organisationsaftale for kontorfunk tionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK)

Køkkenledere

Se 02.44 FFD's anbefalede ansættelsesgrundlag for højskolernes fastansatte,
ledende praktiske medarbejdere. Ansættelseskontrakt med tilhørende vejledning
.

02.44.3 FM cir nr. 9601 af 07/12/2011 om organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale - køkken
Kan evt. benyttes som grundlag for en tiltrædelsesaftale for køkkenledere.

Pedeller

02.45 FFD's anbefalede ansættelsesgrundlag for højskolernes fastansatte, ledende praktiske medarbejdere. Ansættelseskontrakt med tilhørende vejledning

02.45.2 FM cir nr. 9449 af 21/09/2011 om organisationsaftale for ren­gøringsas­sistenter og specialarbejdere, visse erhvervsuddannelser m.fl. i staten (3F)

Langtidsledige

02.32.3

Boliger, naturalydelser, flytning, kørselsgodtgørelse

TJENESTE- OG LEJEBOLIGER

02.51.1 FFD's Oversigt vedr. tjeneste- og lejeboliger på højskoler, 2010
Vejledningen er udarbejdet af FFD, og giver en samlet oversigt over forholdende vedrørende tjeneste- og lejeboliger.

02.51.3.1 FM cir nr. 32 af 16/03/1989 om tjeneste- og lejeboliger
Dette cirkulære indeholder regler om vurdering af tjeneste- og lejeboliger i forbindelse med ibrugtagning af nye boliger og i forbindelse med bruger-skift. Der er også nøje beskrivelse af reglerne for brug og vedligeholdelse af tjeneste- og lejeboliger. Der er først pligt til at tage en evt. vurdering i anvendelse ved nyindflytning.

02.51.3.2 FM cir. 10023 af 31/05/2006 om ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger
Beskriver ændrede regler om forhøjelse af boligbidraget i forbindelse med
omvurdering

02.51.3.3 Moderniseringsstyrelsens tekster om  tjeneste- og lejebolig

02.51.3.4 Vurderingsudvalg vedr. tjenesteboliger og deres sammensætning
I følge tjenesteboligcirkulæret/-skrivelsen skal huslejen for tjeneste- og lejeboliger fastsættes af et vurderingsudvalg sammensat af en sagkyndig, en organisationsrepræsentant og et bestyrelsesmedlem. I bilaget ses liste over sagkyndige og organisationsrepræsentanter.

Cirkulæret omfatter bl.a. regler for betaling af forbrug varme, el og vand ved tjenesteboliger.

Beskatning af evt. tjeneste- og lejeboligfordel

02.52.1 Told & Skats cir af 01/12/2008 om værdiansættelse af visse personalegoder
Indeholder satserne for den skattemæssige værdi af helårsboliger, der ikke er vurderet, samt telefongodtgørelse mv.

Naturalydelser

Se 02.51.8 ovenfor.

02.53.2 Moderniseringsstyrelsens vejledning og satser for varme, el, gas og vand

02.53.4 Bek. nr. 1194 af 13/12/2011 om udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
Bekendtgørelsen redegør for, hvornår de to kilometersatser for kørsel i egen bil kan anvendes.

Flyttegodtgørelse

02.54.1 FM cir nr. 10058 af 27/11/2006 om flyttegodtgørelse
Indeholder en beskrivelse af reglerne for ydelse af flyttegodtgørelse for ansatte i staten. Disse regler kan anvendes, hvis en skole beslutter at yde flyttegodtgørelse. Satsen reguleres årligt.

Tjenesterejser

02.55.2 FM cir Perst nr. 9056 af 18/02/2013 om satsregulering for tjenesterejser
Satserne omfatter både km-takster og time-dagpenge. 

Sygdom

SYGEFRAVÆR

02.61.0 Lov nr. 913 af 13/07/2010 Sundhedsloven
Loven erstatter en række love på det sundhedsmæssige område, herunder Lov om sygesikring. Enhver, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser på de i loven nærmere fastsatte vilkår. 

SYGEDAGPENGE

02.62.1 Bek nr. 871 af 28/06/2013 af Lov om sygedagpenge 
Indeholder regelgrundlaget for dagpengeordningen. Herunder at skolen modtager sygedagpenge, hvis der ydes løn under sygdom, efter de første 4 uger af en sygdomsperiode. Skolerne skal anmelde sygdomstilfælde senest 1 uge efter 1. sygefraværsdag til den ansattes bopælskommune.

02.62.2 Bek nr. 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge

02.62.4 Bek nr. 803 af 24/10/1997 af lov ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension med flere love  5 vedrører: Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
Ændring som følge af indførelse af bidrag til midlertidig pensionsopsparing via ATP.

02.62.5 Moderniseringsstyrelsens tekster vedrørende sygesamtaler

 

ORLOV PGA SYGDOM

02.63.3 Lov nr. 223 af 22/03/2006 om ret til fravær fra arbejdet af særlige familiemæssige årsager
Loven foreskriver, at en lønmodtager har ret til fravær i perioder, hvor lønmodtageren efter lov om social service er ansat til at passe en nærtstående, der er alvorlig syg eller handicappet.

02.63.3.1 Moderniseringsstyrelsen - PAV - Personaleadministrativ vejledning punkt 26.2.3.4 og frem
Indeholder bestemmelser om plejeorlov (jf. §19a. i lov om dagpenge v. sydom og fødsel og §104 i lov om social service). Ordningen er ændret, så der ydes løn under fraværet.

Graviditet, barsel og adoption

02.71.1 Bek nr. 645 af 08/06/2011 af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov mv.
Indeholder det Iovmæssige grundlag for barselsorlov og adoptionsorlov. Bek indeholder en pligt for moderen til at holde 2 ugers barselsfravær efter fødslen, øvrige bestemmelser er beskrivelse af "retten til at holde..". Desuden giver loven moderen ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser, når disse skal finde sted i arbejdstiden. Endelig kræver loven, at der ved afskedigelse under graviditets- og barselsorlov skal gives en fyldig skriftlig begrundelse for afskedigelsen.

LOVGRUNDLAG

02.72.2 Moderniseringsstyrelsens vejledning om barsel, adoption og omsorgsdage
Vejledningen omfatter bl.a. regler for fravær, løn, pension, anciennitet ved barsel og adoption og regler for omsorgsdage. Som bilag til vejledningen findes et stort skemamateriale bl.a. til brug ved varsling af fravær.

02.72.4 Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9469 af 01/07/12 om ret til orlov og dagpenge ved barsel

02.72.5 Bek nr. 974 af 11/08/2010 om barselsfonden
Taxameterstyrede områder under Undervisningsministeriet - dvs. også højskolerne kan få refunderet vikarudgifter som følge af medarbejderes barselsorlov.
Ordningen gælder al fast personale, når de pågældende får fuld løn under barselsorlov. Refusionsbeløbet udgør forskellen mellem vikarens løn og dagpenge-refusionen fra kommunen. Refusionen kan først søges, når orloven er afsluttet og hele dagpengerefusionen er modtaget. Anmodning om refusion mv. skal ske til Statens Administration på www.fleksbarsel.dk/

Ferie, tjenestefrihed, orlov, mv.

FERIE

02.81.1 Bek nr. 202 af 22/02/2013 om ferie
Ferieloven gælder for andre ansatte end lærere. For lærere henvises til ansættelsesbekendtgørelsen §13.

02.81.3 Bek nr. 1297 af 15/12/2011 om ferie og Bek nr. 1280 af 15/12/2011 om feriekonto
Indeholder bestemmelser om feriekonto, feriens afholdelse, indbetaling af feriegodtgørelse m.v. i henhold til Ferielovens bestemmelser.

02.81.6 Cir nr. 9705 af 11/11/2005 om ferieaftalen
Cirkulæret og aftalen beskriver de regler, om ferie, der bl. a. gælder for lærere, viceforstandere og forstandere ved højskoler. Der er indarbejdet reglerne om særlige feriedage.

TJENESTEFRIHED

02.82.1 CIR 9260 af 10/06/2008 om tjenestefrihed af familiemæssige årsager
Indeholder bestemmelser om plejeorlov (jf. §19a. i lov om dagpenge v. sydom og fødsel og §104 i lov om social service). Ordningen er ændret, så der ydes løn under fraværet 

02.82.2 Bek nr. 518 af 03/07/1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål
Indeholder bestemmelse om bl.a. ret til genansættelse efter orlov til f.eks. ulandsarbejde. Et beskrivende cirkulære af samme dato findes som bilag til bekendtgørelsen

OMBUD, ORGANISATIONSARBEJDE

02.83.1 BEK nr. 536 af 25/11/1985 om tjenestefrihed og lønafkortning for ansatte i staten mv., der varetager ombud o.lign. (Ombudsbekendtgørelsen)
Cirkulæret er en beskrivelse af reglerne for tjenestefrihed ved deltagelse i hverv i kommunal sammenhæng og som medlem af Folketinget/Europaparlamentet.
 
02.83.2 Bek nr. 263 af 27/04/1987 om ændring af bek om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o. lign.

02.82.3 Bek nr. 859 af 02/11/1993 om ændring af bek om tjenestefrihed of lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o. Lign.

MILITÆRTJENESTE

02.10.12 UVM cir nr. 9097 af 05/03/2009 om løn mv. til forstandere og lærere ved folkehøjskoler
Løncirkulærets §23 vedr. medregning af lønanciennitet i forbindelse med lovligt fravær, herunder aftjening af værnepligt og deltagelse i FN-tjeneste.

Andet vedr. løn- og ansættelsesforhold

LOV OM VOLDGIFT
02.92 Lov nr. 553 af 24/06/2005 om voldgift
Tvister, som efter aftale mellem parterne skal afgøres ved voldgift, skal efter påstand afvises fra domstolene.

1., 2. OG 3. LEDIGHEDSDAG
02.92.1 Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring bek nr. 674 af 30/06/2009 om dagpenge-godtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag
Skolen skal betale dagpenge for 1., 2. og 3. ledighedsdag for medarbejdere, hvis medarbejderen bliver ledig efter afskedigelse. Denne pligt bortfalder hvis medarbejderen selv er skyld i afskedigelsen, bliver beskæftiget i anden stilling straks eller holder ferie. Pligten indtræder når medarbejderen inden for de sidste fire uger sammenlagt har været mindst halvtidsansat. Indeholder henvisninger til Arbejdsløshedsforsikringslovens §§84, 90a og 102.

02.92.2 STARs vejledning om G-dage
Vejledning om dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

AER - ARBEJDSGIVERNES ELEVREFUSION
02.94
 UVM LBK nr. 203 af 25/02/2013 af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Elevrefusion)
Loven bestemmer at alle arbejdsgivere - også højskoler - er omfattet af bestemmelserne om AER. Dvs. at skolerne skal betale bidrag, og at de samtidig kan modtage tilskud til elevpladser.

ARBEJDSMILØ - SIKKERHED
02.95.1  Lov nr. 1072 af 07/09/2010 om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven)
Beskriver en lang række krav til arbejdspladsen og tilrettelæggelsen af arbejdet og om arbejdets udførelse med hensyn til sikkerhed mv. Herunder om planlægning, arbejdspladsvurdering og almene krav bl.a. sikkerheds-
og sundhedsforholdene.

02.95.1.1 Lov nr. 1538 af 21/12/2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø
Miljøspørgsmål samt sundhedsfremmende foranstaltninger indsættes. Begrænsning af arbejdsgiverens strafansvar og skærpelse af straffene for visse overtrædelser, der begås af ansatte m.v.

02.95.1.4 Bek. Nr. 1276 af 08/12/2011 om offentliggørelse af virksomhedens arbejdsmiljø mv. (Smiley-ordning)
Formålet med bekendtgørelsen og smiley-ordningen er, at offentliggøre samt synliggøre virksomhedernes arbejdsmiljø for enten den juridiske enhed eller over for flere produktionsenheder og offentliggøre hvornår virksomhederne senest har fået et screeningsbesøg. 

02.95.4 Bek nr. 1181 af 15/10/2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed
Lemper reglerne for antal ansatte før der oprettes sikkerhedsorganisation, samt for hvornår der skal gives meddelelser til den stedlige arbejds­til­syns­kreds.

02.95.6 Bek nr. 278 af 14/03/2013 af Lov om arbejdsskadesikring 
Her forklares, hvordan man forholder sig i tilfælde af arbejdsskader, samt bestemmelser om arbejdsskadeforsikring.

02.95.8 Bek nr. 615 af 28/06/2010 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet
Bekendtgørelsen bestemmer, at der inden 9 dage efter første fraværsdag skal ske anmeldelse af arbejds-ulykker, såfremt ulykken har medført arbejdsudygtighed i 1 dag ud over tilskadekomstdagen.

02.95.10 Bek nr. 599 af 17/06/2004 om arbejdets udførelse
Beskriver en lang række krav til arbejdspladsen og tilrettelæggelsen af arbejdet
og om arbejdets udførelse med hensyn til sikkerhed mv.

02.95.12.1 AT-vejledning nr. E.0.2 af marts 2007 om Unges arbejde
  Oplysninger om de regler, der gælder for unge under 18 år, der udfører arbejde for en arbejdsgiver.
De unge deles op i tre kategorier:
- Unge under 13 år.
- De 13-14-årige, samt unge der er undervisningspligtige
- Unge over 15 år der ikke er undervisningspligtige. 

02.95.14 Bek nr. 239 af 06/04/2005 om unges arbejde

Bek. giver elever i erhvervspraktik mulighed for at udføre nogle af de arbejder, som i øvrigt ikke må udføres af unge på deres alder.

02.95.16 Bek nr. 324 af 23/05/2002 om hvileperiode og fridøgn mv.
Bekendtgørelsen er et produkt af nogle EF-direktiver. Indeholder 11 timers reglen (11 timers sammenhængende hvileperiode inden for hver periode på 24 timer), fridøgns reglen ("søndagsfri" i tilslutning til en "hvileperiode") samt regler vedrørende rejsetid, rådighedstjeneste, aftaler, bemyndigelser og dispensationer, klageadgang og straf.

02.95.17 Bek af nr. 840 af 29/06/2010 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser
Meddeler hvordan sikkerhedsuddannelse skal organiseres. Præciserer nogle bestemmelser for kursusarrangørerne.

OPLYSNINGSPLIGT
02.96.1 Bek nr. 400 af 03/05/2011 om arbejdsgivers pligt til at give oplysning om løn, beskæftigelse mv. til brug for administration af forsikringssystemet
Det fremgår, at arbejdsgiverne fremover er pligtige at levere en række oplysninger om ansattes beskæftigelsesgrad, vilkår for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, årsag til eventuelt fravær mv. til A-kasserne.

Afsnit 03: Formål og virksomhed

Oprettelse af nye skoler

Se 01.20 Tilskudsbekendtgørelsen

03.10 Slots-og Kulturstyrelsens hjemmeside - Skemaer og vejledninger
Vejledning om godkendelse af ny højskole og skrivelsen Oprettelse af ny højskole findes under generelle vejledninger.

Vedtægter

Se 01.20 Tilskudsbekendtgørelsen
Bilag 1 indeholder UVM's forslag til standardvedtægter.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

03.30 FFD's pjece af februar 2019 om HØJSKOLENS BESTYRELSE - opgaver og ansvar
Skrifter omhandler bl.a. emner som Organisation og betingelse for tilskud, Værdigrundlag og formål, Bestyrelsens ansvar og habilitet, Ledelse og kompetence, Opgaver og ansvar i f. m. en højskoles drift.

Afsnit 04: Tilsyn mv.

Tilsyn generelt

04.10 De frie kostskoler skal løbende holde ministeriet underrettet om ændringer i følgende: Skolens adresse, telefon og -fax nr., forstanderens navn og ansættelsestidspunkt, en konstitueret forstanders navn, ansættelsestidspunkt, forventet ansættelsesperiode samt årsagen til konstitueringen, formandens navn og adresse, telefon og -fax nr, revisors navn, adresse, telefon og -fax nr. På Undervisningsministeriets hjemmesidefinder man skema hertil under Ændring af stamdata.

04.12 KUM's skemaer til bl.a. elevregistrering
Skemaerne findes på ministeriets hjemmeside samt i Edb-Brugsens program.

04.14 Undervisningsministeriets rapporter vedr. Tilsyn med bl.a. værdigrundlag og selvevaluering og Tilsyn med det brede almene indhold i undervisning

04.14.1 UVM's vejl. skrivelse om undervisning af bred almen karakter

04.15 Undervisningsministeriets rapporter vedr. Tilsyn med Elevbetaling og Tilsyn med Udlændinge på højskole

04.15.1 Kulturministeriets's vejl. skrivelse om reglerne for elevbetaling på frie kostskoler

Retningslinjer for stipendieordning for udenlandske elever
Stipendieordningen afløser den tidligere Cirius-ordning.
For yderligere informationer se andet sted på FFD's hjemmeside.

Årsplaner og indholdsplaner

04.20 Kulturministeriets skema og vejledning vedr. årsplanen

Sikkerhed for eleverne/undervisningsmiljø

04.44Lov nr. 316 af 05/04/2017 om Undervisningsmiljø
Loven omfatter elever og studerendes "ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt", men også at "uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø" er en del af et godt undervisningsmiljø. Alle undervisningsinstitutioner skal udarbejde en undervisningsmiljøvurdering. Dansk Center for Undervisningsmiljø(DCUM) er samtidigt oprettet for at kunne vejlede.

Udlændinge

04.50 Bek nr. 427 af 29/04/2014 om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)
- herunder ophold i forbindelse med højskolekurser.

04.52 Udlændingeservice's hjemmeside "Ny i Danmark"

Afsnit 05: Tilskud til skolerne

Tilskudsregler generelt

Se 01.20 Bekendtgørelse nr. 844 af 26/06/2014 om tilskud til folkehøjskoler 

Bogføring og revision

Se kap. 9 i Lov om folkehøjskoler vedrørende regnskab og revision.
Regnskabsår, habilitetskrav, særlige revisionsområder mv.

05.20 Bek nr. 1490 af 16/12/2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler  Regler for regnskab og revision, ansvar, regnskabskrav / indhold, underskrifter, indsendelse, revisionsprotokollat mv. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med bilag 1's regnskabsmodel.

Se 01.60 Bek nr. 1189 af 08/12/2008 revision mv. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

05.21 Lovbekendtgørelse nr. 648 af 15/06/2006 om Bogføringsloven
Bekendtgørelsen indeholder de formelle krav til skolernes bogføring, herunder krav til regnskabsmateriale, bogføring, registrering og dokumentation, opbevaring af bilag (5 år), systembeskrivelse for fremfinding af bogføringsmateriale, og regler for offentlige myndigheders adgang til regnskabsmaterialet. 

05.23 Lovbekendtgørelse nr. 1253 af 01/11/2013 om årsregnskabsloven
I henhold til tilskudsbekendtgørelsen kræves at værdiansættelser og afskrivninger foretages efter principperne i årsregnskabsloven.

Driftstilskud

 

Bygningstilskud

Se 01.20 Bekendtgørelse nr. 844 af 26/06/2014 om tilskud til folkehøjskoler 

Specialundervisning

Se 01.20 Bekendtgørelse nr. 844 af 26/06/2014 om tilskud til folkehøjskoler 
Kapitel 10 § 36 omhandler specialundervisning. 

05.50 Specialpædagogisk støtte (SPS) på frie kostskoler
Indeholder udførlige regler med grundlag i højskolelovens §26 og §27.

Takster

05.80 UVM's oversigt over tilskudstakster
Oversigten indeholder de seneste års finanslovstakster for flere dele af uddannelsessystemet. Anvendes bl.a. i forbindelse med køb af uddannelse. Oversigterne er udformet som excelark.

Afsnit 06: Støtte til elevbetaling

Afbrydelse af ophold

06.50 FFD skr 2003 om elevbetaling ved afbrydelse af kursusophold i utide
Opfordrer skolerne til at give en grundig, forudgående orientering om de økonomiske konsekvenser ved afbrydelse af kursus.

Elevbetaling

06.60 UVMs tilsynsrapport vedr. højskolernes elevbetaling 2007-08 udsendt marts 2010

06.75.1 Lov nr. 149 af 25/03/2002 om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning mv.
Loven fastsætter bl.a. en Omlægning af refusionsordning vedrørende aktiverede i uddannelse hvorefter kommuner og AF fra 01.01.2003 skal betale den fulde udgift direkte til skolen ved aktivering.

06.76.3 Betalingsloven

Vejledning om betaling for anden uddannelse. Her findes også de skemaer/blanketter, som kommuner og jobcentre skal benytte ved henvisning af unge til anden uddannelse på fx højskole.

06.76.5 Takstkataloget

Nordisk folkehøjskolestipendium
Elever der deltager i et højskoleophold i et andet nordisk land kan fra den danske stat modtage støtte hertil. Ordningen administreres af FFD, som udbetaler stipendiet direkte til højskolen.
Find vejledning og ansøgningsskema her.

Afsnit 07: Pension

Pensionskassen

07.10 Hos Statens Administration kan man hente information om Pensionskassen for højskolelærere mv.,der optog forstandere, lærere og pedeller frem til 1996. Information om indbetaling - se Tjenestemandspension for offentlige myndigheder. Information om de generelle vilkår - se Tjenestemandspension for borgere.
Se også Moderniseringsstyrelsens hjemmeside mht beregning af tjenestemandspension.

07.12 Cir nr. 015-03 af 15. februar 2003 om admini­stra­tion af førtids­pen­sionsfradrag for tjenestemænd m.fl.
Cirkulæret viser, hvordan man beregner det fradrag i pensionen, der sker, hvis medlemmer af Efterlønskassen går af før den egentlige pensionsalder.

07.13 FM bek nr. 76 af 01/02/2006 om fratrædelsesgodtgørelse mv.
Indeholder bestemmelse om overførsel af fratrædelsesgodtgørelse fra/til Efterlønskassen til/fra andre pensionsordninger.

07.15 FM bek nr. 974 af 20/11/1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemands-pensionsret
Den tilskudsberettigede institution skal løbende månedligt, senest den 1., betale et bidrag på 15% af den ansattes pensionsgivende løn.

ATP

07.20 LBK nr 942 af 02/10/2009 af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Indeholder bestemmelserne om ATP.

07.21.1 Lov nr. 421 af 10/06/2003 af lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

07.22 Bek nr. 859 af 08/09/2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Arbejdsgivers tilmelding, bidragspligt, opkrævning og indbetaling mv.
I bilag til bek. fastsættes A-, B- og C-satser for bidragene for arbejdsgiver og arbejdstager.

07.23 Bek nr. 1115 af 29/11/2012 om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
ATP-bidrag betales også, når der ydes sygedagpenge.

07.24 Cir nr. 9926 af 26/11/2009 om ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S's, AC's og LC/OC's forhandlingsret
Det fremgår, at lærere og forstandere skal betale bidrag B uanset deres pensionsmæssige tilknytning.

Andre pensionsordninger

07.40 Aftale mellem en række skoleorganisationer og forsikringsselskabet Willis/ TopDanmark om kollektiv pensionsordning for administrative medarbejdere og valgfri pensionsordning for alle medarbejdere.
Aftalen indeholder en forsikringsaftale, som i indhold ligger tæt på lærernes pension, samt en mulighed for individuelle aftaler, som er en fleksibel forsikring bestående af invalidedækning samt en sumudbetaling ved dødsfald eller pensionering. Henvendelse til Willis, Tuborgvej 5, 2900 Hellerup eller Brendstrupgårdsvej 13, 8200 Århus N, tlf.: 8813 9600.

Afsnit 08: Efteruddannelse, forsøgsvirksomhed

FFD har udarbejdet vejledninger der redegør for disse områder.
Følgende summariske redegørelse søger at vise mulighederne:

Orlovsordning, tilskud til vikar

08.10 Orlovsordning, tilskud til fri vikar (Tilskudsbek §36) 
Beregnet for forstandere og lærere, der opnår tjenestefri til efteruddannelse. Der gives vikarportioner for studieperioder på 3-5 måneder. Ordningen administreres af FFD. Erfaringen viser at man tidligst efter en halv snes år i skoleformen vil kunne gøre sig håb om at komme i betragtning. Ansøgningsfrist 1. marts.
Få mere information samt skemaer til ansøgning om orlov her.

Vikartilskud til kursusdeltagelse

08.20 Vikartilskud til kursusdeltagelse. (Tilskudsbek §36 )
Skolen bestemmer selv hvilke kurser der er relevante, men det enkelte kursus skal vare mindst 12 undervisningstimer fordelt på mindst 2 sammenhængende dage. Vikartilskuddet opgøres efter hvert skoleår som et tilskud pr. fraværsdag - uanset om kursusdagen er en undervisningsdag eller en fridag. Der gives dog højst tilskud til én vikardag pr. årselev. Kursusdeltagelse registreres i årets løb og antal fraværsdage oplyses på et specielt skema, som findes her. Skemaet skal være FFD i hænde senest den 1. oktober. 

Tilskud til afholdelse af kurser

08.30 Tilskud til afholdelse af kursusvirksomhed for lærere og forstandere (Højskolelovens §28 og tilskudsbek §36)
Der er afsat en bevilling hertil på finansloven. Denne bevilling fordeles til skoleformerne og administreres af FFD efter retningslinier udarbejdet af FFD. Se FFD's hjemmeside.

08.32 Cir. nr. 22123 af 18/12/1991 om statstilskud til kurser til videre uddannelse af forstandere og lærere ved de frie kostskoler

08.33 Cir. nr. 22124 af 18/12/1991 om tilskudssatser ved kurser til videre uddannelse af forstandere og lærere ved de frie kostskoler

08.34 UVM bek nr. 631 02/07/2003 Bekendtgørelse om tilskud m.m. til efteruddannelse og forsøgs- og udviklingsarbejde ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

FFD's stipendieregler

08.60 FFD's stipendieregler
FFD's medlemmer kan efter mindst 2 års medlemskab af foreningen ansøge om stipendium til efteruddannelse. Stipendiet kan udgøre indtil 5.000 kr. Ansøgning kan indsendes løbende.

Tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde

08.70 Tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde i højskolen.
Ordningen administreres af FFD, som har nedsat en styregruppe til vurdering af ansøgningerne. Ansøgningsfrist er som regel 1. februar - 1. september. Se vejledning og ansøgningsskema her

Afsnit 09: Bygninger

Byggearbejder

09.10 Erhvervs- og Boligstyrelsens bek nr. 595  af 9. juli 2002 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren - historisk
Heri fastlægges regler for udbud af byggearbejder: Offentlig licitation, begrænset licitation eller arbejde i regning.

09.11 Erhvervs- og Boligstyrelsens BET nr. 4040 af 10/12/1992 om alm. betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder (AB 92)
Cirkulæret indeholder bestemmelser vedr. aftaler, sikkerhed, tid tvister mv.

09.12 Arbejdsministeriets bek nr. 117 af 05/02/2013 om bygherrens pligter
Beskriver reglerne for bygherrens forpligtelser i forbindelse med sikkerheds- og sundhedsarbejdet på en byggeplads med flere arbejdsgivere beskæftiger mere end 10 personer.

09.13 Udbud og indhentning af tilbud for offentlige virksomheder.
Reglerne her kan ses på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Moms

09.20 Efterskolernes vejledning om momsforhold for en Fri Kostskole
Vejledningen beskriver bl.a. forholdsregler vedr. beregning af moms ved byggearbejder samt reparations- og vedligeholdelsesarbejder udført af skolens egne ansatte.

09.21 Momsvejledning for højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og friskoler
Vejledning om momsforholdene for de frie skoler udarbejdet af BDO ScanRevision. Som hovedregel er skoler fritaget for moms på undervisningsaktiviteter, men mange skoler har herud over aktiviteter, hvor der dels skal afregnes moms og dels kan medføre momsmæssig fradrag. Vejledningen beskriver disse forhold, herunder den seneste udvikling for opgørelse af delvis fradragsret for moms.

Brandsikring

09.30 Bek nr. 174 af 25/02/2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker
Omfattet af bek er bl.a.  soverum, idrætshaller, undervisningslokaler, biblioteksrum, spisestuer, grupperum, specialklasser og gymnastiksale.

09.34 Bek nr. 175 af 25/02/2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler
Brandsyn foretages uanmeldt. Den, der foretager brandsynet, skal være i besiddelse af legitimation, udstedt af kommunalbestyrelsen, eller såfremt brandsynet foretages for flere kommuner, af de pågældende kommunalbestyrelser.

Afsnit 10: Diverse

Oprettelse

10.01 Kulturministeriets vejledning om oprettelse af en ny folkehøjskole
Vejledning om oprettelse og ansøgning om godkendelse til tilskud til nye folkehøjskoler (frie kostskoler).

Forsikringer

10.11 Forsikringsaftale med Alm. Brand og mæglerfirmaet Willis
Aftalen omfatter alle relevante forsikringer. På skadesforsikringer gives - i kraft af antallet af skoler, der bruger ordningen - rabat på en speciel skoletarif.
Henvendelse til områdekontor, eller til Willis, afd. i Aarhus eller København.

10.12 Bek nr. 896 af 10/07/2007 om den offentlige rejsesygesikring
Sygesikringen omfatter personer, der er berettiget til ydelser efter sygesikringsloven. Dækning omfatter udgifter i forbindelse med sygdomstilfælde, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræder under den første måned af en sikrets ferie- eller studierejse. Omfatter ikke erhvervsrejser, studieophold eller erhvervspraktik. Dækket er rejser uden for Danmark i Europa og de i bekendtgørelsen nævnte randområder.

10.13 Europæiske Rejseforsikring
Her finder du den Afbestillingsforsikring til enkelt rejser, som også gælder for Højskoleophold, som Europæiske tilbyder.

Radio/tv, fotokopiering, musik

10.30 LBK nr. 202 af 27.2.2010 om ophavsret
Indeholder lovgrundlaget for skolernes adgang til at kopiere, det være alt lige fra fotokopier af tekster til at optage udsendelser fra DR/TV2 mfl.

10.34 COPY-DAN's aftale med FFD om højskolernes fotokopiering af ophavsretligt beskyttet materiale
Siden 1988 har højskolerne kunnet tilslutte sig en aftale om fotokopiering, indgået mellem FFD og COPY-DAN. For en årlig betaling på ca. 160 kr (der dog pristalsreguleres) opnår man en nærmere beskrevet ret til at fotokopiere materiale til undervisningsbrug fra bøger, aviser, nodehefter mv. Se mere på COPY-DAN's hjemmeside

10.35 Lov nr. 1439 af 22.12.2004 samt hjemmeside om pligtaflevering af offentliggjorte værker
Loven omfatter ethvert udgivet værk, (uanset medie) som distribueres i Danmark.
Aflevering skal ske i 2 eksemplarer (inkl. evt. vejledning til teknisk udstyr og adgangskoder). Afleveringspligten påhviler den, der fremstiller færdige eksemplarer, respektive udgiveren eller importøren, af hvem udgifterne til afleveringen skal afholdes.

10.38 Bek nr. 812 af 24/06/2013 om licens
Omfatter vilkår for institutionslicens.

Buskørsel

10.40 Trafikministeriets bek nr. 1050 af 12/11/2012 af lov om buskørsel
Om regler for buskørsel, herunder krav til chauffører. 

10.42 Trafikministeriets bek nr. 723 af 27/06/2012 om buskørsel
Indeholder krav til erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig personbefordring, udlejning og udlån af busser, regler for udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring og busudlejning, krav til økonomi - soliditet, faglige kvalifikationer og vandel, regler vedrørende selskaber, yderligere
tilladelser og fornyelse af tilladelser , bopælskrav, rutekørsel, føreren, kørselsreglement, mindre motorkøretøjer mv. samt mulighederne for dispensation.

Elektronisk fakturering

10.61 Lov nr. 798 af 28.06.2007 om offentlige betalinger mv.
Denne lov indebærer, at de offentlige myndigheder skal kunne modtager og sende fakturaer elektronisk fra de respektive økonomisystemer. Indeholder en beskrivelse af kravene til elektronisk fakturering pr. 01.02.2005, herunder at de frie skoler IKKE er forpligtet til at kunne modtage elektroniske fakturaer. Desuden at skolerne kan efterkomme fx kommuners krav om at få tilsendt fakturaer i elektronisk form ved at benytte et "Læs ind"-bureau.

10.62 Finansministeriets vejledning om e-fakturering

10.63 FM bek. Nr. 206 af 11/03/2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Sexisme og ligebehandling

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets vejledning vedr. krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere.

 

Ole Wille
Chefkonsulent
Rådgivning og administration

Rådgivning om love, regler og økonomi. 

Thor West Nielsen
Konstitueret generalsekretær
Rådgivning og administration

Rådgivning om love, regler og økonomi. Sekretær for bestyrelsen.