Tilsyn

Tilsynet med folkehøjskolerne varetages af Slots- og Kulturstyrelsen. Se nærmere på SLKS’s hjemmeside:

https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/folkehoejskoler/tilsyn-med-hoejskoler/