Samvær og krænkelser

På højskolen er samværet essentielt, men det gode samvær kræver en aktiv stillingtagen til samværets form - og til hvordan man håndterer grænseoverskridende adfærd og undgår seksuelle krænkelser.

Seksuel dannelse

Der er i samfundet og på højskoler en øget opmærksomhed på seksuelle krænkelser, sexisme og diskrimination. FFD arbejder aktivt med disse problemstillinger under begrebet ”Seksuel dannelse”, der omfatter pædagogiske refleksioner, samt konkrete anbefalinger angående forebyggelse og beredskab.

Læs om seksuel dannelse og find guide til samværspolitik

 

Krænkelser i et juridisk perspektiv

Udover det pædagogiske arbejde, bestræber FFD sig på at kunne rådgive bedst muligt i forhold til de juridiske og arbejdsretlige aspekter af samvær og krænkelser.

Som højskole, er der en række grundlæggende juridiske forhold vedrørende samvær, adfærd og krænkelser, som man skal være bevidst om. Det gælder blandt andet lovgivningen, herunder Lov om arbejdsmiljø, ledelsesret og aftaleret, og skolens samværspolitik. I det nedenstående kan du læse mere om hvert enkelt punkt.

Lov om arbejdsmiljø

Alle højskoler er omfattet af lov om arbejdsmiljø, der har til formål at sikre et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Højskolens ledelse og arbejdsmiljøgruppe har pligt til at forebygge og håndtere situationer, der kan true arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet og anvender følgende definition på en krænkende handling:

"når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende.".

Med udgangspunkt i denne definition er det vigtigt, at ledelsen og arbejdsmiljøgruppen har overvejet, hvordan krænkende handlinger håndteres og hvordan den krænkede bliver hørt og får hjælp. Det er oplagt, at højskolen udarbejder en beredskabsplan for en krænkelsessituation, herunder pressehåndtering, forløbsbeskrivelse, inddragelse af ekstern bistand mv.

Ledelsesretten og de ansatte

Når en ansat og en arbejdsgiver indgår en kontrakt, forpligter parterne sig på hinanden. Den ansatte skal have løn og arbejdsgiver får retten til at bestemme, hvad den ansatte skal lave i arbejdstiden. Dette kaldes ledelsesretten. Hvis den ansatte opfører sig i strid med arbejdsgiverens forventninger, er der en række sanktioner, der kan benyttes:

  • Påtale
  • Advarsel
  • Opsigelse
  • Bortvisning

En sanktion skal være sagligt begrundet og kunne bevises. Om sanktionen er saglig, beror altid på en konkret vurdering. Er sanktionen ikke sagligt begrundet, kan det påføre skolen krav om erstatning.

Arbejdsgiver kan, fx i en medarbejderhåndbog, opstille nogle forventninger, anvisninger og forbud - herunder hvordan ansatte skal forholde sig til elever og andre ansatte i forhold til seksuelt samvær. Det bør også beskrives hvordan opståede situationer bliver håndteret, hvem den ansatte skal gå til for at få hjælp og hvilke sanktioner, der kan benyttes. Hvis disse forhold er beskrevet i en medarbejderhåndbog, vil en arbejdsgiver i en krænkelsessituation havde lettere ved at bevise, at en eventuel sanktion er sagligt begrundet, da medarbejderen på forhånd er blevet oplyst om forventninger og sanktionsmuligheder.

Aftaleret og kursister/elever

Når en elev kommer på højskole, aftales der på forhånd en række forhold, som f.eks. opholdets varighed, pris, indkvartering, samværspolitik m.m. Visse forhold i aftalen kan indgås med henvisning til f.eks. generelle handelsbetingelser, fx i forhold til afbrydelse af opholdet eller særlige politikker, fx skolens samværspolitik. Dette medfører, i stil med ledelsesretten, at højskolen på forhånd kan/bør aftale og lave en forventningsafstemning med eleven omkring rammerne for samvær på højskolen og hvilke konsekvenser det vil have, hvis disse forventninger ikke bliver opfyldt.

Anbefalinger for højskoler

Med baggrund i ovenstående anbefales det, at højskoler har udarbejdet forskellige nedskrevne dokumenter der definerer forventninger, håndtering og eventuelle sanktioner i forbindelse med sager om seksuelle krænkelser. Dette kunne f.eks. være:

  • Samværspolitik for elever, ansatte, ledelse m.fl.
  • Beredskabsplan for håndtering af krænkelsessituationer
  • Opdatering af medarbejderhåndbog for ansatte og ledere
  • Opdatering af handelsbetingelser for kursister/elever med blandt andet fokus på afbrydelse af kurser og henvisning til samværspolitik

Ofte stillede spørgsmål