Pension

Pensionsvilkår for pædagogisk personale er fastsat i ansættelsesbekendtgørelsen, hvorimod der ikke gælder fælles regler om pension på TAP-området. Indtil 1996 blev nogle højskoleansatte optaget i tjenestemandspensionsordningen.

Pensionsvilkår for pædagogisk personale

Alle der i dag ansættes som forstander, viceforstander og fastansat eller tidsbegrænset ansat lærer på en højskole skal have en forsikringsmæssig pensionsordning, hvortil skolen indbetaler 17,1% af lønnen. (Jf. Ansættelsesbekendtgørelsen § 10). Det er skolen der afholder hele pensionsindbetalingen, og der er således ikke tale om nogen egen andel for den ansatte ved pensionsindbetalingen.
 
Varige og midlertidige tillæg er pensionsgivende, medmindre andet er fastsat. Der kan ydes pensionsbidrag af engangsvederlag.
 
Den enkelte medarbejder kan frit vælge, hvilken pensionskasse der skal indbetales til. Blot der er tale om en statsanerkendt pensionsordning. Der kan være tale om forbedrede vilkår, hvis der for en skole aftales kollektiv tilslutning til en bestemt pensionsordning.

Se mere om ansættelsesbekendtgørelsen

Pensionsvilkår for TAP

For Teknisk Administrativt Personale (TAP) gælder der ingen fælles regler for pensionsordninger. 

For at skabe en god og fornuftig pensionsordning for TAPere, har de frie skolers foreninger dog i en årrække samarbejdet med Willis Towers Watson (WTW) om en pensionsordning via markedsudbud med passende mellemrum.

Læs mere om firmapensionsordningen

Find kontaktoplysninger til WTW's pensionsrådgivere

Tjenestemandslignende pensionsordning

Indtil 1996 blev man som forstander, lærer eller pedel optaget i den tjenestemandslignende pensionskasse. En ordning, der ikke er baseret på opsparing, men på optjening af pensionsår, der ved pensionsalderen er udløsende af en livsvarig tjenestemandspension ud fra ansættelsens slutløntrin og i forhold til antallet af optjente pensionsår. Det maksimalt opnåelige er 37 pensionsår, og pensionen vil i så fald være ca. 60% af slutskalatrinslønnen. Skalatrinforløbet fremgår af ansættelsesbekendtgørelsen § 11.

Udbetalingen af tjenestemandspensionen kan ske fra det tidspunkt, hvor man når pensionsalderen. Dette gælder også, hvis man fortsat er i arbejde, såfremt man ikke er i en tjenestemandslignende ansættelse. Påbegyndes udbetalingen før opnåelse af pensionsalderen, vil der ske en procentvis reduktion i den livslange udbetaling. Det er Udbetaling Danmark der står for pensionsudbetalingen, og det er her man henvender sig, når man ønsker pensionsudbetalingen påbegyndt.

Skolens pensionsindbetaling for medarbejdere med en tjenestemandspensionsordning skal være 15 % af det pensionsudløsende skalatrin:
- for forstandere og viceforstandere er det skalatrin 47
- for akademisk uddannede lærere er det skalatrin 44
- for ikke akademisk uddannede lærer er det skalatrin 39, medmindre personen før 1/1 2005 er oprykket til skalatrin 44 i det akademiske skalatrinforløb.
(I ansættelsesbekendtgørelsen fra 2016 er anført 15 % af ’basislønnen’ som det beløb, der skal indbetales. Men ’basislønnen’ skal her forstås som de pensionsudløsende skalatrin, der er anført ovenfor – Jf. skrivelse fra Kulturministeriet).

Det anbefales at kontakte rådgivningen i FFD, hvis der måtte være usikkerhed om vilkårene for ens pensionsordning og i særdeleshed omkring tjenestemandspensionen.

Den enkelte medarbejder kan frit vælge, hvilken pensionskasse der skal indbetales til. Blot der er tale om en statsanerkendt pensionsordning. Der kan være tale om forbedrede vilkår, hvis der for en skole aftales kollektiv tilslutning til en bestemt pensionsordning.