Lovgivning om højskoler

Folkehøjskolerne er reguleret af en række konkrete love og bekendtgørelser, samt selvfølgelig af den lovgivning, der er gældende i resten af samfundet. Her finder du beskrivelser og links til den primære lovgivning på højskoleområdet.

Find den primære lovgivning hos Slots- og Kulturstyrelsen

De primære love for højskoleområdet fremgår af Slots- og Kulturstyrelsens oversigt. På siden findes også generelle vejledninger og skemaer til elevregistrering, årsplan og økonomi.

Se Slots- og Kulturstyrelsens overblik over lovgivning om folkehøjskoler

Se Slots- og Kulturstyrelsens overblik over skemaer og vejledninger

 

Lov om folkehøjskoler

Højskoleloven, eller lov om folkehøjskoler som den formelt hedder, er er skoleformens hovedlov. Den indeholder lovbestemmelser om formål, værdigrundlag og virksomhed, godkendelse og tilsyn, statstilskud, regnskab og revision, statslig elevstøtte mv.

Se Lov om folkehøjskoler

Se lovforslag med bemærkninger til Lov om folkehøjskoler

 

Bekendtgørelse om tilskud mv. til folkehøjskoler

Bekendtgørelse om tilskud mv. til folkehøjskoler eller Tilskudsbekendtgørelsen, som den også kaldes, beskriver blandt andet hvordan der kan ansøges om godkendelse til tilskud, hvilke krav der gælder til arealer, lokaler og inventar, krav vedrørende højskolens vedtægter, hvordan man opgør antallet af årselever, hvilke krav der stilles til kursers format og indhold samt øvrige, særlige tilskud fx til særligt prioriterede elevgrupper. 

I forlængelse af tilskudsbekendtgørelsen findes desuden tre bilag:

  • Standardvedtægt
  • Skema med stamoplysninger
  • Bestyrelsens erklæring om habilitetskrav 

Se Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler

Takstkatalog

Det gældende takstkatalog findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside i højremenuen.

Find takstkataloget hos Slots- og Kulturstyrelsen

 

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere

På højskoleområdet er der ikke en overenskomst. I stedet reguleres løn- og arbejdsvilkår for det pædagogiske personale med en bekendtgørelse, af og til kaldet ansættelsesbekendtgørelsen. Ansættelsesbekendtgørelsen omhandler ansættelsesformer, løn, pension, arbejdstid, fravær, opsigelse mv. for forstandere, viceforstandere og højskolelærere.

Se Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler

Løntabel

Den gældende lønmæssige indplacering af pædagogisk personale findes i løntabellen.

Se løntabel

Særligt for TAP'er

Der findes ikke generelle aftaler for ansættelse af Teknisk Administrativt Personale (TAP) på højskolerne. FFD har derfor udarbejdet en ansættelseskontrakt med en detaljeret beskrivelse af de enkelte forhold, der både opfylder kravene i Ansættelsesbevisloven, og samtidig tilstræber at skabe mulighed for et fælles ansættelsesgrundlag for TAP-området. Der er ved udarbejdelsen i vid udstrækning skelet til funktionærloven. Med mellemrum udarbejder FFD analyser af ansættelsesforholdene for TAP-området. I disse analyser kan højskolerne orientere sig om gennemsnitlige lønninger for forskellige personalegrupper. 

Se FFD's ansættelseskontrakter

Se Funktionærloven

Se Analyser af løn- og ansættelsesvilkår

 
 

Regnskabsbekendtgørelsen

Regnskabsbekendtgørelsen beskriver blandt andet forhold omkring bogføring, årsrapporter og anlægsaktiver. 

Se Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler

 

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol

Revisionsbekendtgørelsen beskriver forhold omkring revision, og hvordan højskolens tilknyttede revisor fører kontrol med anvendelse af tilskuddet.

Se Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler

 

Anden lovgivning findes på retsinformation.dk

Udover den specifikke lovgivning, der gælder for højskoler, skal højskolerne naturligvis også overholde samfundets øvrige gældende love. Det gælder fx funktionærloven, ligebehandlingsloven, ansættelsesbevisloven, markedsføringsloven og forvaltningsloven med videre.

Du kan finde al gældende lovgivning på retsinformation.dk.

Læs om forskelligt indhold og få tips til din søgning på retsinformation.dk

Ofte stillede spørgsmål

En højskole er en selvejende institution, der modtager statstilskud og betegnes derfor ikke som en statslig institution.