Kursuspris

Efter markedsføringsreglerne skal højskolen oplyse om alle kendte udgifter til et højskoleophold. Det betyder, at besøgende på højskolens hjemmeside skal have mulighed for at se ugepris, tilmeldingsgebyr, depositum, materialeudgifter, rejseudgifter, eventuelle obligatoriske ekstraudgifter m.v.

Kursuspris

Ifølge højskolelovens § 8 skal en højskole fastsætte en elevbetaling for deltagelse i et kursus. Den fastsatte elevbetaling må ikke være væsentligt over gennemsnittet for højskoler og ikke under den sats for mindste elevbetaling der årligt fastsættes på finansloven.  

Elevbetalingen skal angives som en pris pr. uge. 

Beløb der opkræves til individuelle formål, f.eks. opkrævning til særlige arrangementer, enkeltværelse, studierejser, ekskursioner, særskilt betaling for materialer m.v. skal ikke indgå i elevbetalingen, men fremstå selvstændigt og klart forståeligt. Ligeledes skal det klart fremgå, hvis der er tale om indbetaling af et depositum eller acontobeløb, som helt eller delvist tilbagebetales.  

En højskole kan godt vælge for alle elever at fastsætte en samlet ugepris inklusive alt, så udgifter til individuelle formål f.eks. ekskursioner, materialer m.v. bliver dækket af ugeprisen. Højskolen opkræver så ikke særskilte beløb udover denne elevbetaling pr. uge. Det skal her fremgå, hvilke udgifter der er inkluderet i den samlede elevbetaling. 

Aftale om højskoleophold 

Kursustilmelding kan ske ved henvendelse til skolen på flere måder. Skolen kan benytte onlinetilmelding på skolens hjemmeside eller tilmelding kan modtages på anden måde. Det er væsentligt i alle tilfælde at der foreligger en skriftlig bekræftelse på tilmeldingen med opsummering af de givne oplysninger og gældende vilkår for opholdet. Dette betragtes som en aftale om opholdet og prisen, som bekræftes enten ved en fysisk eller elektronisk underskrift, eller evt. blot ved indbetaling af tilmeldingsgebyr og/eller 1. rate af egenbetalingen. 

Vilkår ved evt. fortrydelse af tilmeldingen eller senere framelding bør også fremgå klart sammen med en henvisning til skolens handelsbetingelser. 

Tilmeldingsgebyrer og forudbetalinger 

Skolen kan ved kursistens tilmelding vælge at opkræve et tilmeldingsgebyr eller forudbetaling af hele eller en del af kursusprisen. 

Hvis der opkræves tilmeldingsgebyr, skal det tydeligt angives, under hvilke betingelser dette kan tilbagebetales (eller ikke tilbagebetales) ved afmelding inden kursusstart, og hvilke tidsfrister der gøres gældende ved evt. framelding.  

Af aftalen mellem elev og højskole, samt hjemmesiden bør også fremgå, hvorledes betalingen for et kursus sker. Det bør fremgå tydeligt om opkrævning af betaling sker i rater, om der skal indbetales et depositum, tilmeldingsgebyr m.v. 

Et tilmeldingsgebyr er et administrationsgebyr til dækning af skolens omkostninger ved modtagelse af tilmeldingen og reservationen af pladsen på kurset mv. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke ved framelding, og bør også derfor højest udgøre 1.000-1.500 kr. 

Skolen bør tilsigte at opkrævninger og indbetalinger for korte kurser sker, så den fulde kursuspris er registreret indbetalt på skolen før kursusstart. 

På lange kurser anbefales det at tilrettelægge ratebetaling så indbetalingerne i videst muligt omfang følger kursusugerne og med en forudbetaling på op til 4-6 ugers elevbetaling. Den første rate kan evt. opkræves kort efter tilmeldingen.  

Herved gives der gennemsigtighed for pris og indhold for kurset, og det vil være muligt at opgøre betaling, hvis kurset mod forventning afbrydes i forløbet. Ovenstående kan med fordel fremgå både hjemmesiden under f.eks. handelsbetingelser, samt i den aftale der laves mellem højskole og elev ved tilmelding. 

Forsikring af elevbetaling ved en højskoles konkurs 

FFD har for alle folkehøjskoler tegnet en forsikring, hvor elever og kursister i tilfælde af en højskoles konkurs kan få erstatning forudbetalt elevbetaling. 

Der kan gives refusion for indbetalte beløb og eventuelle indmeldelsesgebyr/depositum for fremtidige kurser. Der ydes dog ikke refusion for igangværende kurser. 

For kurser af en varighed over 2 uger kan der i refusion gives maksimalt 45.000 kr. pr. person for kursister der har indbetalt forud. 

For kurser af en varighed på 1-2 ugers varighed kan der i refusion gives maksimalt 10.000 kr. pr. person for kursister der har indbetalt forud. 

Vedrørende rejser der er indeholdt i kurset kan refusionen udgøre maksimalt 15.000 kr. pr rejse. 

Ændring af pris 

Aftalen der laves mellem højskole og elev om et højskoleophold er som udgangspunkt bindende for begge parter. Hvis højskolen vil have et forbehold med mulighed for ændring i prisen, skal dette forbehold udtrykkeligt fremgå af handelsbetingelser og ved tilmelding på højskolens hjemmeside med begrundelse for hvilke forhold der kan medføre en ændring i prisen. Hvis skolen har taget forbehold for prisændringer, og ser sig nødsaget til at hæve prisen på et kursus, anbefaler det at allerede optagne elever og kursister får muligheden for at hæve aftalen om deres ophold omkostningsfrit umiddelbart efter, at prisstigningen er meldt ud. Det vil sige, at skolen undlader at opkræve frameldingsgebyrer og tilbagebetaler allerede indbetalte rater og gebyrer. 

Du kan læse mere i vejledningen om elevbetaling på højskoler. 

Ofte stillede spørgsmål