Forstander

Forstanderen varetager den daglige ledelse på højskolen og har det pædagogiske ansvar.

Forstanderen varetager den daglige og pædagogiske ledelse

Skellet mellem den overordnede ledelse (bestyrelse) og den daglige ledelse (forstander) er ikke nøje defineret i loven. Dog tilsiger standardvedtægterne, at den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Det er ikke nærmere defineret, hvad der forstås ved det pædagogiske ansvar, men det rummer blandt andet ansvaret for tilrettelæggelsen af lærernes arbejde med eleverne i og uden for undervisningen. Skolens forstander må sikre, at der i dagligdagen eksisterer et frugtbart pædagogisk miljø, så skolen drives i overensstemmelse med, hvad der er god højskoleskik.

Standardvedtægten tillægger forstanderen kompetencen til at ansætte og afskedige andre medarbejdere end lærere, det vil sige det teknisk-administrative personale – i daglig tale kaldet TAP’er. Ifølge standardvedtægten kan der dog fastsættes bestemmelse om, at forstanderen også ansætter og afskediger lærerne.

Viceforstander

En del højskoler ansætter en viceforstander til at understøtte den daglige ledelse. Arbejdsopgaverne for både forstander og viceforstander omfatter ledelse, pædagogisk ledelse, administrative opgaver, undervisning, forberedelse, samvær med eleverne mv. Der findes ikke nærmere bestemmelser om arbejdsfordelingen mellem forstander og viceforstander.

Samarbejde mellem bestyrelse og forstander

Højskoleforstanderen er i hele sit virke ansvarlig over for bestyrelsen og arbejder inden for de rammer, som bestyrelsen har udstukket.

I praksis har forstanderen på de fleste skoler et stort ledelsesrum, som baserer sig på det gensidige tillidsforhold, som altid bør være til stede imellem bestyrelse, formand og forstander. Mellem formand og forstander skal der være tillid til, at forstanderen fremlægger de sager, som formanden ønsker at blive involveret i. Forstanderen skal til gengæld kunne have tillid til, at han har bestyrelsens opbakning, så længe han varetager sin opgave i overensstemmelse med de aftaler og retningslinjer, som bestyrelsen har udstukket. Det er også vigtigt, at der løbende er en god dialog om arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og forstander, idet der enten kan opstå et tomrum mellem de to ledelsesfunktioner med ineffektivitet til følge, eller ledelsesmæssig overlapning, således at bestyrelsen blander sig i forstanderens dispositioner eller omvendt, at forstanderen dominerer sin bestyrelse.

Ofte stillede spørgsmål

Højskolens bestyrelse ansætter og afskediger forstanderen.

Højskolen skal have én forstander, der, jf. skolens vedtægter, er ansvarlig over for bestyrelse, ministerium mv.

I praksis kan bestyrelsen vælge at udpege et forstanderpar, hvor den ene så kan tegne skolen over for offentlige myndigheder mv. mens der i dagligdagen er to personer, der udøver forstanderrollen.

På kombinerede høj- og efterskoler skal der udpeges en overordnet leder af den kombinerede institution. Ofte er denne leder tilknyttet den ene skoleform og så ansættes en afdelingsleder, som tilknyttes den anden skoleform.