Bolig

Boliger, naturalydelser, flytning, kørselsgodtgørelse

TJENESTE- OG LEJEBOLIGER

FFD's Oversigt vedr. tjeneste- og lejeboliger på højskoler, 2010
Vejledningen er udarbejdet af FFD, og giver en samlet oversigt over forholdende vedrørende tjeneste- og lejeboliger.

FM cir nr. 32 af 16/03/1989 om tjeneste- og lejeboliger
Dette cirkulære indeholder regler om vurdering af tjeneste- og lejeboliger i forbindelse med ibrugtagning af nye boliger og i forbindelse med bruger-skift. Der er også nøje beskrivelse af reglerne for brug og vedligeholdelse af tjeneste- og lejeboliger. Der er først pligt til at tage en evt. vurdering i anvendelse ved nyindflytning.

FM cir. 10023 af 31/05/2006 om ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger
Beskriver ændrede regler om forhøjelse af boligbidraget i forbindelse med
omvurdering

Moderniseringsstyrelsens tekster om  tjeneste- og lejebolig

Vurderingsudvalg vedr. tjenesteboliger og deres sammensætning
I følge tjenesteboligcirkulæret/-skrivelsen skal huslejen for tjeneste- og lejeboliger fastsættes af et vurderingsudvalg sammensat af en sagkyndig, en organisationsrepræsentant og et bestyrelsesmedlem. I bilaget ses liste over sagkyndige og organisationsrepræsentanter.

Cirkulæret omfatter bl.a. regler for betaling af forbrug varme, el og vand ved tjenesteboliger.

Beskatning af evt. tjeneste- og lejeboligfordel

Told & Skats cir af 01/12/2008 om værdiansættelse af visse personalegoder
Indeholder satserne for den skattemæssige værdi af helårsboliger, der ikke er vurderet, samt telefongodtgørelse mv.

Naturalydelser

Moderniseringsstyrelsens vejledning og satser for varme, el, gas og vand

Bek. nr. 1194 af 13/12/2011 om udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
Bekendtgørelsen redegør for, hvornår de to kilometersatser for kørsel i egen bil kan anvendes.

Flyttegodtgørelse

FM cir nr. 10058 af 27/11/2006 om flyttegodtgørelse
Indeholder en beskrivelse af reglerne for ydelse af flyttegodtgørelse for ansatte i staten. Disse regler kan anvendes, hvis en skole beslutter at yde flyttegodtgørelse. Satsen reguleres årligt.