Bestyrelse

En højskoles bestyrelse spiller en central rolle. Højskoleloven fastsætter således, at bestyrelsen udgør den overordnede ledelse.

Bestyrelsens sammensætning

Lov om folkehøjskoler beskriver en række gældende forhold vedrørende bl.a. bestyrelsens sammensætning samt dens arbejde og ansvar. I den enkelte skoles vedtægter vil de specifikke forhold i øvrigt være beskrevet.

Bestyrelsens ansvar

Som overordnet ledelse er bestyrelsen både ansvarlig over for den bevilgende myndighed og over for skolens bagland.

Læs FFD's publikation "Højskolebestyrelsens opgaver og ansvar"

Habilitet

Medlemmer af højskolebestyrelser er underlagt forvaltningslovens regler om habilitet. Det betyder, at det påhviler bestyrelserne at være opmærksomme på, om der kan opstå inhabilitet ved valg til bestyrelsen eller ved bestyrelsens møder.

Ledelsesansvarsforsikring

Der er mulighed for at tegne en ledelsesansvarsforsikring, hvis man som bestyrelse ønsker dette.

Læs mere om ledelsesansvarsforsikring

Rådgivning og kurser for bestyrelsesmedlemmer

Som bestyrelsesmedlem kan man altid søge rådgivning hos FFD. Det gælder forhold vedr. bestyrelsens arbejde, men også spørgsmål om lovgivning, skoledrift og særlige indsatsområder.

FFD arrangerer med mellemrum kurser for skolernes bestyrelsesmedlemmer.

Se FFD's kursuskalender

Ofte stillede spørgsmål

I følge reglerne om inhabilitet, må man ikke have sæde i mere end én højskolebestyrelse.

Som eksempel er et bestyrelsesmedlem inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse.

Ifølge standardvedtægten kan medarbejdere og elever ved højskolen ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer til bestyrelsen.

Medarbejdere og elever kan som udgangspunkt godt være medlem af skolekredsen, men af standardvedtægten, som er bilag til tilskudsbekendtgørelsen, §5, stk. 4, fremgår det at:  

”Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.”

En lærer vil således godt kunne være med i skolekredsen, og kan deltage i afstemning om andre emner på en generalforsamling, men er ikke berettiget til at stemme ved valg til bestyrelsen.

En højskoles vedtægter kan godt afvige fra standardvedtægten, men må ikke være i strid med standarden.

Reglerne for bestyrelsen er beskrevet i standardvedtægterne, hvor det er anført, at ”Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.”

Det må være op til generalforsamling og bestyrelse at fastslå hvilket sprog møder kan gennemføres på. Her ligger ikke konkrete regler, men der må være en forpligtelse på, at flest mulige kan forstå hvad der foregår på disse møder.