Nordisk Folkehøjskoleråd

Højskolerne arbejder på tværs af de nordiske lande for at fremme højskoletanken og dennes position i norden.

Nordisk Folkehøjskoleråd

FFD er medlem af Nordisk Folkehøjskoleråd (NFR), der er nordens ældste folkeoplysningsnetværk. Rådet blev stiftet i 1956. NFR's formål er:

  • at skabe en platform for nordisk folkeoplysning og stimulere debatten omkring udviklingen af den nordiske folkehøjskole
  • at fremme folkehøjskolernes position i samfundet
  • at informere og understøtte den pædagogiske udvikling ved at afholde kurser og studieture for højskolelærere og forstandere
  • at styrke samarbejdet med andre nordiske aktører indenfor folkeoplysning

 

Nordiska Folkhögskolerådet, NFR, är Nordens äldsta folkbildningsnätverk. Det grundades 1956.

 

Mål

NFR's mål är:

  • att skapa mötesplatser för nordiska folkbildare och stimulera idédebatt och pedagogiskt erfarenhetsutbyte kring utvecklingen av den nordiska folkhögskolan
  • att främja folkhögskolans ställning i det nutida samhället
  • att underlätta nordiskt utbyte
  • att stärka samarbetet med andra nordiska aktörer inom vuxenutbildningen

Säte

Nordiska Folkhögskolerådet har sitt säte på Nordiska Folkehögskolan i Kungälv, där också föreningens  arkiv finns.

Kontakt och sekretariat

Rådets sekretariat går på skift mellan  medlemsländerna.  Sekretariatet följer det tvååriga ordförandeskapet.

Fram till september 2019 är det Sverige som har ordförandeskapet