Mangfoldighedspuljen

Der er ansøgningsfrist på den nye mangfoldighedspulje 1. marts og 1. september

Fra 2019 kan højskolerne ansøge mangfoldighedspuljen. Puljen kan søges af én højskole eller af flere højskoler i forening eller sammen med organisationer, konsulenter o.a.

Der er ansøgningsfrist 1. marts for projekter i 2019 samt 1. september for projekter i 2020.

Puljens formål

Puljen for mangfoldighed understøtter aktiviteter på højskolerne, der forventes at medvirke til, at skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe, end det er tilfældet i dag.

Mangfoldighed forstås bredt og kan omfatte elevgrupper som fx. unge med anden etnisk baggrund; flygtninge med opholdsstatus; unge, der er frafaldet uddannelse; og andre, som kan medvirke til, at elevprofilen på den enkelte skoles lange kurser får en mere sammensat og befolkningsrepræsentativ karakter.

Hvilke aktiviteter, kan man søge til?

Den enkelte højskole kan som udgangspunkt søge op til max. 100.000 kr. årligt til finansiering af aktiviteter. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud, der overstiger 100.000 kr., hvis der er tale om større tværgående indsatser, hvor fx flere skoler, andre instanser, foreninger mv. er involverede.

Ansøgningsfrister er for 2019 1. marts og fremover 1. september for det efterfølgende finansår, sådan der i 2019 er to frister for hhv. 2019 og 2020.

Der kan kun søges til formål, der er rettet mod elever, der tilmelder sig lange kurser og aktiviteter målrettet denne elevgruppe.

Der vil kunne søges midler til aktiviteter, der fx indebærer:
 

  • Opsøgende arbejde
  • Aflønning af lærere
  • Udgifter til møder og konferencer
  • Udarbejdelse af udbudsmaterialer
  • Hjemmesideredigering
  • Evalueringer
  • Introduktionsaktiviteter 
  • Nedsættelse af egenbetaling mv. (Der kan kun ydes støtte til nedsættelse af den enkelte elevs egenbetaling på op til halvdelen af den på finansloven fastsatte mindstebetaling

 Mangfoldighedspuljen kan ikke ansøges til stipendier (nedsat elevbetaling) til internationale elever.