Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Stipendieordning

Læs retningslinjer for stipendieordning for udenlandske elever. Der er afsat 3,1 mio. kr. om året til en stipendieordning for udenlandske højskoleelever i 2017.

Retningslinjer for stipendieordning for udenlandske elever

Dokumenter til regnskabsbrug i forbindelse med stipendiet til internationale elever:

Elevaftale 2017 til tildeling af stipendium til udenlandsk elev (Excel)

Puljens fordeling:

De enkelte højskoler administrerer stipendieordningen og tildeler stipendier til udenlandske elever efter skolens eget valg.

Alle skoler får hvert år oplyst, hvor mange stipendieuger, de kan råde over i kalenderåret. Skolerne skal således ikke ansøge om at få del i puljen.

Stipendiets størrelse svarer til halvdelen af den på Finansloven fastsatte mindste elevbetaling for kurser på 12 uger og derover. For 2017 bliver stipendiet på 470 kr. pr. uge.

Antallet af stipendieuger fordeles ligeligt mellem alle højskoler, der tilbyder lange kurser. Ubenyttede stipendieuger indgår i den samlede pulje for det følgende kalenderår. Den enkelte skole kan således ikke spare sine egne ubenyttede uger op til senere brug. Med ubenyttede stipendieuger fra 2015 indregnet, vil der være min. 102 stipendieuger pr. højskole i 2016, det endelige ugetal meldes ud primo marts.
 
Tilskuddet udbetales til skolen som hel eller delvis deltagerbetaling for de elever, skolen vælger. Det ugentlige tilskud på 470 kr. pr. elev tildeles navngivne elever og kan ikke fordeles på flere elever.

En elev kan ikke bevilges stipendium på mindre end 8 uger. Såfremt en elev afbryder opholdet inden 8 uger, kræves stipendiet ikke tilbagebetalt for det antal uger, eleven kan medregnes i årselevtallet. Resten af ugerne kan tildeles andre elever, dog gælder stadig at hver enkelt elev, ikke kan tildeles mindre end 8 ugers stipendium.

Skolerne skal hvert år i februar indsende revisorattesteret regnskab til Folkehøjskolernes Forening (FFD) over antal brugte stipendieuger i året før. Se nærmere herom i afsnittet om administration.

Til brug for revisionen skal skolerne udforme en opgørelse over hvilke elever, der har modtaget stipendiet og i hvilke uger. Opgørelsen skal underskrives af eleven og opbevares på skolen.

Elever omfattet af ordningen

Stipendiet kan tildeles udenlandske elever.

Ved udenlandske elever forstås elever, der hverken er danske eller personer, der efter EU-retten eller EØS-traktaten skal sidestilles med danske statsborgere. Det fremgår af tilskudsbekendtgørelsens § 14, stk. 2, hvilke personer, der sidestilles med danske stats-borgere. Se tilskudsbekendtgørelsen og hvem der sidestilles som danske statsborgere . (kap. 5, §14)

 

Elevbetaling

Der er ingen dispensation vedrørende lovens krav (§11) om elevbetaling for elever, der tildeles stipendie for udenlandske elever. 

Stipendiet er tænkt som et tilskud til elevernes egenbetaling. Så længe elevbetalingen ligger over den på Finanslovens fastsatte mindstebetaling og ikke er væsentlig over gennemsnittet for skoleformen, kan skolen frit sætte sin elevbetaling.

Det fremgår af lovens § 11, stk. 3, at højskolen efter individuel vurdering kan nedsætte en elevs egenbetaling ned til halvdelen af det på finansloven fastsatte beløb, hvilket svarer til stipendiets størrelse. Hvis en skole vælger at benytte denne mulighed over for en elev, der modtager stipendiet, vil det således kunne dække elevbetalingen i de uger, eleven modtager støtten.

En sådan nedsættelse af betalingen kræver, at skolen foretager en individuel vurdering, dvs. konkret kan begrunde de særlige tilfælde, hvor den har givet nedsættelse af betalingen. Hvis en skole udnytter muligheden, skal skolen være i stand til over for revisor og ministeriet at redegøre for den individuelle vurdering, som skolen har foretaget, dvs. skolen skal kunne redegøre for de kriterier, der har været inddraget i vurderingen, og skolen skal kunne redegøre for de overvejelser, som den har haft i forbindelse med den individuelle vurdering.

For yderligere uddybning af forhold vedr. elevernes betaling henvises til Kulturministeriets vejledning om regler for elevbetaling på højskoler .

Mindste elevbetaling er på Finansloven for 2017 fastsat til 940 kr. pr. uge for elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse på kurser af mindst 12 ugers varighed. For kurser under 12 ugers varighed er mindstebetalingen 1.130 kr. pr. uge. For kurser på mellem 8 og 12 ugers varighed vil stipendiet således ikke udgøre halvdelen af mindstebetalingen. For elever under 18 år er mindstebeløbene på finanslovsforslaget lavere end 940 kr.

Administration af ordningen

Ordning vil bliver administreret af FFD efter følgende retningslinjer:

Når Forslaget til Finanslov er offentliggjort, udmelder FFD for det kommende finansår:

  • stipendiets størrelse pr. uge, og
  • et foreløbigt antal stipendieuger, der vil være til rådighed for den enkelte skole.


FFD udbetaler 60 % af stipendiestøtten som forskud snarest muligt inde i finansåret. For skoler, der ikke har udnyttet 60 % af de tidligere års stipendier, udbetales et forskud svarende til skolens tidligere forbrug.

Senest 1. februar skal skolerne indsende revisorattesteret opgørelse over antallet af forbrugte stipendieuger i året før. 

FFD opgør efter modtagelse af alle skolers opgørelser det samlede antal forbrugte stipendieuger i året før. Det resterende antal uger fordeles ligeligt mellem skolerne, og FFD udmelder det endelige antal stipendieuger for kalenderåret.

Det foreløbige ugetal for 2017 er på 96 uger pr. skole, det endelige ugetal for 2017 meldes ud primo marts, stipendiebeløb pr. uge bliver 470 dkr. i 2017.

Senest en måned efter modtagelsen af regnskabet afregner FFD med den enkelte skole for det resterende antal stipendieuger eller eventuelt uforbrugte uger i året før.

Klager over FFD's administration af stipendieordningen rettes til Kulturministeriet .